Koriscenje-fotografija – Events comtradesi
logo

OBAVEŠTENJE ZA ZAPOSLENE
ZA POSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA
NA ZVANIČNOM INTERNET SAJTU COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD

Privredno društvo COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD, sa sedištem u ul. Savski nasip br. 7, 11070 Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280, kreće sa lansiranjem redizajniranog internet sajta na adresi https://www.comtradeintegration.com na kome će, između ostalog, u marketinške svrhe odnosno svrhe promovisanja svojih ali i poslovnih aktivnosti povezanih pravnih lica koja posluju u okviru COMTRADE grupacije postavljati fotografije i video zapise svojih zaposlenih.

Imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u nastavku: ”Zakon”) ovom prilikom vas obaveštavamo o nekolicini za vas bitnih stvari i prava u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti – fotografija i video zapisa na našem redizajniranom internet sajtu.

1) Rukovalac podataka o ličnosti: COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD, sa sedištem u ul. Savski nasip br. 7, 11070 Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280,           e-mail adresa: info.rs@comtrade.com

2) Pravni osnov obrade napred navedenih podataka: vaš pristanak u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona.

3) Svrha obrade: marketinške svrhe, promovisanje poslovnih aktivnosti Rukovaoca ali i poslovnih aktivnosti povezanih pravnih lica koja posluju u okviru COMTRADE grupacije.

4) Primaoci podataka o ličnosti: posetioci internet sajta https://www.comtradeintegration.com.

5) Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: podaci, fotografije i video zapisi, biće postavljeni na internet sajtu Rukovaoca, namera je da se podaci iznesu u Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju ali i države u kojima se nalaze sedišta povezanih pravnih lica koja posluju u okviru COMTRADE grupacije i koje se nalaze na listi država za koje Vlada, u skladu sa članom 64. Zakona i Odlukom o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite.

6) Rok čuvanja podataka o ličnosti: onoliko koliko je osnovano potrebno kako bismo ispunili svrhu zbog koje smo ih prikupili ili dobili, odnosno do opoziva vašeg pristanka.

7) Prava zaposlenih u vezi sa objavljivanjem podataka o ličnosti na internet sajtu https://www.comtradeintegration.com:

 1. pravo na opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva (član 15. Zakona), nakon povlačenja pristanka Rukovalac neće imati pravo da koristi fotografije i video zapise sa likom zaposlenih na svom zvaničnom internet sajtu,
 2. pravo na transparentnost i informisanje u vezi sa ostvarivanjem prava, načinu prikupljanja podataka (član 22. i 23. Zakona),
 3. pravo da od Rukovaoca zahtevate pristup podacima o ličnosti koji su prikupljeni (član 26. Zakona),
 4. pravo da od Rukovaoca zahtevate ispravku i dopunu prikupljenih podataka o ličnosti (član 29. Zakona),
 5. pravo da od Rukovaoca zahtevate brisanje prikupljenih podataka o ličnosti (član 30. Zakona),
 6. pravo da od Rukovaoca zahtevate ograničenje obrade prikupljenih podataka o ličnosti (član 31. Zakona),
 7. pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo da podatke koje ste prethodno dostavili Rukovaocu primite od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i/ili da te podatke Rukovalac prenese drugom Rukovaocu bez ometanja sa njegove strane (član 36. Zakona),
 8. pravo da Rukovaocu podnesete prigovor na obradu prikupljenih podataka o ličnosti (član 37. Zakona),
 9. pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj (član 38. Zakona),
 10. pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 78. Zakona),
 11. pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 84. Zakona).

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

 

PRISTANAK
ZA POSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA
NA ZVANIČNOM INTERNET SAJTU COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD

Stavljanjem potpisa na ovaj dokument dajem svoj pristanak da privredno društvo COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD, sa sedištem u ul. Savski nasip br. 7, 11070 Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280, postavlja fotografije i video zapise sa mojim likom na zvaničnom internet sajtu privrednog društva https://www.comtradeintegration.com u marketinške svrhe, odnosno svrhe promovisanja poslovnih aktivnosti navedenog privrednog društva i njegovih povezanih pravnih lica koja posluju u okviru COMTRADE grupacije.

Istovremeno izjavljujem da sam dostavljanjem Obaveštenja za postavljanje fotografija i video snimaka na zvaničnom internet sajtu od strane Rukovaoca upoznat/a sa podacima o Rukovaocu podataka o ličnosti, pravnim osnovom obrade, svrhom obrade, primaocima podataka, iznošenjem podataka van zemlje, rokom čuvanja podataka, pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) a naročito sa pravom da u svakom trenutku mogu da opozovem ovako dat pristanak slanjem e-mail-a na adresu CTSI.marketing@comtrade.com, da opoziv pristanka neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre njegovog opoziva i da nakon povlačenja pristanka privredno društvo neće imati pravo da koristi fotografije i video zapise sa mojim likom na svom zvaničnom internet sajtu.