Politika privatnosti

 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd iz Beograda sa sedištem na adresi Savski nasip 7, 11070 Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280, je privredno društvo koje u svojstvu organizatora (u daljem tekstu: ‘’Organizator“) sa velikim zadovoljstvom i osećajem odgovornosti priređuje različite događaja (u daljem tekstu: ‘’Događaj’’) zatvorenog tipa na teritoriji Republike Srbije.

Prilikom organizacije Događaja, Organizator prikuplja, obrađuje, koristi i/ili otkriva (ako je to neophodno) podatke o ličnosti svih lica koja se prijave i/ili učestvuju na Događaju, kako je detaljnije objašnjeno u ovoj Politici privatnosti.

Organizator, kao Rukovalac podacima, obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci Organizatora:
Comtrade System Integration d.o.o. Beograd
Savski nasip 7
11070 Beograd
Srbija
E-mail: security@comtrade.com

 

1. Kategorije podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam Vi dostavili putem website-a https://events.comtradeintegration.com ili na drugi način.

U zavisnosti od vrste Događaja koji organizujemo, možemo prikupljati i obrađivati sledeće vrste podataka o ličnosti o Vama:

 • Vaše ime i prezime;
 • Vašu e-mail adresu;
 • Vaš broj telefona;
 • Audio i video zapise i fotografije sa Događaja;
 • Druge podatke koji Vas na posredan način eventualno mogu identifikovati (npr. naziv kompanije u kojoj ste zaposleni).

Tako, da bi Organizator, koji je ujedno i Rukovalac podataka o ličnosti, organizovao team building za svoje zaposlene neophodno je da lica koja žele da učestvuju na team building-u ispune prijavu kojom prilikom će ostaviti sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • pol
 • e-mail
 • broj telefona

Da bi Organizator, koji je ujedno i Rukovalac podataka o ličnosti, uspešno sproveo organizaciju predavanja i/ili partnerskih skupova, neophodno je da lica koja žele da učestvuju na predavanjima i/ili partnerskim skupovima ispune prijavu kojom prilikom će ostaviti sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • e-mail
 • broj telefona
 • naziv kompanije
 • pozicija u kompaniji

Da bi Organizator, koji je ujedno i Rukovalac podataka o ličnosti, uspešno organizovao konsultacije i omogućio njihovo zakazivanje kao i download-ovanje brošura neophodno je da lica koja žele da prisustvuju konsultacijama i download-uju brošure ispune prijavu kojom prilikom će ostaviti sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • e-mail
 • broj telefona
 • naziv kompanije
 • pozicija u kompaniji

Za organizaciju i realizaciju webinar-a posredstvom Microsoft Teams ili Cisco Webex aplikacije za razmenu poruka u vezi sa predstavljanjem i prodajom proizvoda Organizatora, koji je ujedno i Rukovalac podataka o ličnosti. Webinari će biti snimani a snimci korišćeni isključivo za interne potrebe Organizatora. Neophodno je da lica koja žele da učestvuju ispune prijavu ostavljajući sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • broj telefon
 • e-mail
 • naziv kompanije
 • pozicija u kompaniji

Pored podataka o ličnosti koje će učesnici ostaviti prilikom ispunjavanja prijave za webinar, zavisno od načina na koji će učesnici uzeti učešća na webinaru uključenjem kamere ili postavljanjem slike na Microsoft Teams ili Cisco Webex nalogu, Obrađivač može doći i do sledećih podataka o ličnosti učesnika:

 • fotografija učesnika
 • audio i video zapisa učesnika

 

2. Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

 • Da Vam omogućimo učešće na Događaju u skladu sa članom 12., stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • Za uspešnu i efikasnu organizaciju Događaja, uključujući promotivne aktivnosti i objavljivanje audio i video zapisa i fotografija sa Događaja na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter kao i na website-u www.comtradeintegration.com u skladu sa članom 12., stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • Za potrebe slanja promotivnih poruka u vezi sa aktivnostima Organizatora, uključujući i pozive na druge Događaje ako ste nam dali svoju saglasnost u skladu sa članom 12., stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 

3. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 • Vaš pristanak;
 • Izvršenje ugovora zaključenog sa Vama;
 • Legitimni interes Organizatora, radi efikasnije organizacije Događaja.

*Maloletni korisnici sajta
Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu njegovih podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 

4. Otkrivanje podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti sledećim korisnicima i u sledećim slučajevima:

 • našim povezanim kompanijama;
 • podizvođačima, dobavljačima i drugim pružaocima usluga, koji obrađuju podatke o ličnosti u ime Organizatora, kada je to neophodno za pružanje usluga Organizatoru, u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim primaocima, ukoliko smo obavezani da to učinimo sudskim nalogom ili nalogu izdatom od strane drugog organa vlasti ili važećim zakonom.

 

5. Prenos Vaših podataka o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije (ovaj odeljak se odnosi na državljane Republike Srbije)

Vaše podatke o ličnosti možemo prenositi primaocima koji se nalaze van teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: ‘’Treće zemlje’’), odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Imajući u vidu da:

 • Vlada Republike Srbije je donela Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti;
 • U navedenoj Odluci pobrojane su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • U navedenoj Odluci pobrojane su države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • Vlada Republike Srbije nije odlučila, zbog lokalnog zakonodavstva takve zemlje ili međunarodnih obaveza koje je preuzela, da zemlja u pitanju obezbeđuje adekvatan nivo zaštite

u takvim slučajevima, Organizator će učiniti sve da osigura da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje upotrebu Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za prenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na sledećem linku: https://www.poverenik.rs/sr/%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0/pravni-okvir-zp.html. Za više informacija u vezi sa upotrebom Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati na security@comtrade.com.

U svim ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo prenositi u treće zemlje, samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti u skladu sa članom 69. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

6. Prenos Vaših podataka o ličnosti izvan teritorije EU/EEZ (ovaj odeljak se odnosi na građane EU/EEZ)

Budući da se sedište naše kompanije nalazi van EU/EEZ učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite.

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti primaocima koji su locirani van EU/EEZ (u daljem tekstu: ’’Treće zemlje“), odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka.

Takvu obradu i prenošenje podataka štite sledeće bezbednosne mere:

– Evropska komisija je odlučila da konkretna Treća zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite;
– Korisnika iz SAD-a obavezuje štit privatnosti između EU i SAD, pri čemu je Komisija EU odlučila da takve kompanije obezbede adekvatan nivo zaštite;
– Evropska komisija nije odlučila, zbog lokalnog zakonodavstva takve zemlje ili međunarodnih obaveza koje je zaključila, da takva država osigurava odgovarajući nivo zaštite.

U takvim slučajevima učinićemo sve da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje upotrebu Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija za prenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na sledećem linku:                 http://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/?kid=1401799946706&uri=CELEKSter2010D0087. Za više informacija o korišćenju Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati putem security@comtrade.com.

U drugim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo preneti u Treće zemlje na osnovu Vaše izričite saglasnosti

 

7. Vreme čuvanja podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo onoliko vremena koliko je razumno potrebno za ispunjenje svrhe u koju su podaci o ličnosti prikupljeni ili primljeni ili kako bismo postupili po svakom zahtevu izjavljenom u skladu sa zakonom. Tamo gde je Vaš pristanak zakonski osnov za obradu podataka o ličnosti čuvaćemo podatke o ličnosti do povlačenja Vašeg pristanka.

 

8. Zaštita i bezbednost

Organizator preduzima mere predostrožosti kako bi zaštitio Vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili informacione sisteme na kojima se čuvaju Vaši podaci o ličnosti i zahtevamo da naši obrađivači podataka štite Vaše podatke o ličnosti na način koji je ugovoren.

 

9. Prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Organizatora

Izuzev pojedinih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i važećim propisima, imate sledeća prava:

 1. Pravo na informisanje o: identitetu i kontakt podacima Rukovaoca; kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno; svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu; postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane; primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako postoje; činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 2. Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti koje pravo može biti ograničeno, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo delimično ili potpuno ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje Vaših osnovnih prava i legitimnih interesa kako bi se: izbeglo ometanje službenog ili zakonom uređenog prikupljanja informacija, istrage ili postupaka; omogućilo sprečavanje, istraga i otkrivanje krivičnih dela, gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija; zaštitila javna bezbednost, zaštitila nacionalna bezbednost i odbrana; zaštitila prava i slobode drugih lica;
 3. Pravo na ispravku i dopunu prikupljenih podataka o ličnosti;
 4. Pravo na brisanje prikupljenih podataka o ličnosti;
 5. Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti ako: osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Organizatoru kao Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti; obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; Organizatoru kao Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ste podneli prigovor na obradu a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Organizatora kao Rukovaoca preteže nad Vašim interesima;
 6. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano;
 7. Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti koji podnosite Oraganizatoru kao Rukovaocu;
 8. Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj.

Kada je obrada Vaših podataka o ličnosti zasnovana na Vašem pristanku, imate pravo da povučete pristanak u svako doba. Povlačenje pristanka za buduću obradu Vaših podataka o ličnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu Vašeg pristanka pre njegovog povlačenja. Vaš pristanak možete povući slanjem zahteva na adresu: security@comtrade.com.

Ako želite da ostvarite bilo koje od Vaših prava napred pobrojanih ili imate pitanja u vezi sa njima molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail-a na adresu security@comtrade.com.

Takođe, pored napred navedenih prava imate i sledeća prava:

 1. Pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije;
 2. Pravo da podnesete tužbu mesno nadležnom Višem sudu u Republici Srbiji.

 

10. Izmene Politike privatnosti

Možemo povremeno ažurirati ovu Politiku privatnosti. Ažurirana Politika privatnosti će biti objavljena na website-u https://events.comtradeintegration.com/ stoga s vremena na vreme posećujte website kako biste na vreme bili upoznati sa eventualnim izmenama.